PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH SPOLOČNOSŤOU HEALTH SERVICES, S.R.O..

Pravidlá ochrany osobných údajov2018-05-30T15:48:43+00:00

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1. Ak nie je ustanovené inak, tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) určujú podrobnosti týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Health Services, s.r.o. so sídlom: Iľjušinova 6/1030, 851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 46 144 382, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72636/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1.2. Prevádzkovateľ poskytuje svojim klientom služby v oblasti starostlivosti o telo a myseľ poskytovaním rôznych druhov masáži a masážnych služieb. Pre tie účely je nutné spracúvať osobné údaje osôb, ktoré prejavia záujem o poskytnutie služieb alebo ktorým budú služby poskytnuté.

1.3. Tieto Pravidlá sa nevzťahujú na prípady, kedy Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v pozícii sprostredkovateľa, ktorý sa podieľa na spracovaní osobných údajov v mene a na účet tretích strán, ktoré majú postavenia prevádzkovateľov v zmysle aplikovateľných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Pre podrobnosti týkajúce sa týchto prípadov Prevádzkovateľ odkazuje na osobitné podmienky, resp. pravidlá ochrany osobných údajov uplatňované týmito tretími stranami.

1.4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb plne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujem smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a (v rozsahu v akom sa na spracovanie bude vzťahovať) zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

2. DOTKNUTÉ OSOBY. OSOBNÉ ÚDAJE

 

2.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, ktorou, podľa okolností, môže byť:

2.1.1. záujemca o služby a osoba, ktorej sú služby poskytované (ďalej len „Klient“);

2.1.2. obchodný partner alebo zástupca obchodného partnera Prevádzkovateľa, najmä člen štatutárneho orgánu alebo iná kontaktná osoba určená obchodným partnerom v rozsahu v akom bude osobné údaje takejto osoby poskytnuté alebo sprístupnené Prevádzkovateľovi,

2.1.3. zamestnanec Prevádzkovateľa.

2.2. Vo vzťahu k návštevníkom webového sídla Prevádzkovateľa (royalmasaze.sk alebo www.rezervujmasaz.sk), Prevádzkovateľ nepredpokladá spracúvanie ich osobných údajov s výnimkou prípadov, ak by títo užívatelia sami poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, napríklad v súvislosti s ich prípadnými otázkami týkajúcimi sa webového sídla, jeho vybraných častí alebo činností Prevádzkovateľa. V takých prípadoch budú osobné údaje takýchto dotknutých osôb spracované výlučne na účely zodpovedania otázky (dotazu) a následne budú zlikvidované.

2.3. Vo vzťahu ku Klientom môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje v  rozsahu údajov potrebných pre rezerváciu termínu, spracovania rezervácie a poskytnutie objednanej služby medzi ktoré patrí (i) titul, meno a priezvisko, (ii) e-mailová adresa, (iii) telefónne číslo, (iv) požadovaný a dohodnutý termín poskytnutia služby, (v) typ a miesto poskytnutia služby a ak je služba poskytnutá u Klienta doma aj adresa pobytu alebo pracoviska Klienta, (vi) údaje potrebné pre uskutočnenie a realizáciu platby za službu (najmä číslo platobnej karty, údaje uvedené na platobnej karte, prípadne číslo účtu), (vii) údaje, ktoré Klient uvedie do voľného textového poľa pri rezervácii termínu a (viii) informácia o záujme na zasielanie marketingových a propagačných správ (ak si takú možnosť Klient zvolí).

2.4. Prevádzkovateľ nepredpokladá, že služby budú poskytované osobám mladším ako 18 rokov Ak je však Klient osobou mladšou ako 18 rokov, resp. mladšou ako 16 rokov, Prevádzkovateľ môže vyžadovať aj osobné údaje zákonného zástupcu Klienta v rozsahu potrebnom na potvrdenie záujmu o poskytnutie služby a úhradu odmeny za jej poskytnutie. Tieto údaje môžu zahŕňať (i) titul, meno a priezvisko zákonného zástupcu, (ii) adresa pobytu zákonného zástupcu, (iii) e-mailová adresa zákonného zástupcu, (iv) telefónne číslo zákonného zástupcu, (v) údaje potrebné pre uskutočnenie a realizáciu platby za službu (najmä číslo platobnej karty, údaje uvedené na platobnej karte, prípadne číslo účtu), (vi) údaje, ktoré sa týkajú zákonného zástupcu a ktoré zákonný zástupca uvedie do voľného textového poľa pri rezervácii termínu a (vii) informácia o záujme na zasielanie marketingových a propagačných správ (ak si takú možnosť zákonný zástupca Klienta zvolí).  

2.5. Vo vzťahu k osobám podľa bodu 2.1.2 týchto Pravidiel (t.j., obchodným partnerom alebo ich zástupcom) môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na identifikáciu dotknutej osoby ako obchodného partnera alebo povereného zástupcu obchodného partnera. Podľa okolností pôjde o nasledujúce osobné údaje: (i) titul, meno, priezvisko (ii) adresa pobytu, (iii) dátum narodenia, (iv) údaje o bankovom spojení, (v) pracovná pozícia, (vi) e-mailová adresa, (vii) telefónne číslo. Podľa konkrétnych okolností aj ďalšie osobné údaje, ktoré obchodný partner odôvodnene poskytne Prevádzkovateľovi v súvislosti s ich obchodným vzťahom.

2.6. Vo vzťahu k osobám podľa bodu 2.1.3 týchto Pravidiel môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou ako aj osobné údaje potrebné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa ako zamestnávateľa. Podrobnosti spracúvania osobných údajov sú upravené v osobitnom dokumente, ktorý je týmto dotknutým osobám sprístupnený v súlade s internými pravidlami Prevádzkovateľa.

2.7. Prevádzkovateľ získava osobné údaje buď od dotknutej osoby (najmä vo vzťahu k dotknutým osobám podľa bodu 2.2, 2.3, 2.4 a 2.6 týchto Pravidiel) alebo aj od tretích strán (v prípade dotknutých osôb podľa bodu 2.5 týchto Pravidiel).

2.8. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. Takouto dobou je maximálne doba 10 rokov odo dňa ukončenia právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ak právne predpisy neurčujú inú dobu. Po uplynutí doby spracúvania osobných údajov budú osobné údaje dotknutej osoby zlikvidované skartovaním, vymazaním alebo iným spôsobom potrebným na zabránenie ich ďalšieho spracúvania, ibaže by právne predpisy vzťahujúce sa na Prevádzkovateľa určili iný alebo konkrétny spôsob nakladania s osobnými údajmi dotknutej osoby.

 

3. ÚČEL SPRACÚVANIA. PRÁVNY ZÁKLAD

 

3.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klientov na účely poskytnutia služby, ktorá je predmetom požiadavky Klienta a administratívne účely, ktoré sú s tým spojené (vrátane spracovania a správy rezervácie, plnenia zmluvy a prípadných potrebných evidencií alebo hlásení a komunikácie s Klientom). Ak Klient prejaví záujem o zasielanie marketingových alebo propagačných správ týkajúcich sa Prevádzkovateľa alebo predmetu služieb, osobné údaje Klienta v rozsahu titul, meno a priezvisko a e-mailová adresa budú použité aj pre uvedené účely.

3.2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákonných zástupcov Klienta (v prípadoch, kedy je to relevantné) na účely poskytnutia služby Klientovi, ktorá je predmetom požiadavky a administratívne účely, ktoré sú s tým spojené (vrátane spracovania a správy rezervácie, plnenia zmluvy a prípadných potrebných evidencií alebo hlásení a komunikácie so zákonným zástupcom Klienta). Ak zákonný zástupca Klienta prejaví záujem o zasielanie marketingových alebo propagačných správ týkajúcich sa Prevádzkovateľa alebo predmetu služieb, osobné údaje zákonného zástupcu Klienta v rozsahu titul, meno a priezvisko a e-mailová adresa budú použité aj pre uvedené účely.

3.3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa bodu 2.1.2 týchto Pravidiel za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s obchodným partnerom Prevádzkovateľa.

3.4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa bodu 2.1.3 týchto Pravidiel za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou a plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa, ako zamestnávateľa dotknutej osoby.

3.5. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou, resp. obchodným partnerom Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov môže byť tiež plnenie zákonnej povinnosti (napr. v prípade dožiadania zo strany orgánov verejnej moci) alebo oprávnený záujem Prevádzkovateľa, najmä v súvislosti s uplatňovaním práv a nárokov Prevádzkovateľa alebo bránením sa nárokom zo strany tretích strán.

3.6. Prihlásením sa k odberu marketingových a propagačných materiálov dotknutá osoba súhlasí so spracúvaním osobných údajov na účely oslovovania s marketingovými ponukami Prevádzkovateľa. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám môže Prevádzkovateľ na základe histórie správania sa dotknutej osoby vytvárať personalizované marketingové ponuky a na tie účely využívať súbory „cookies“; o tejto skutočnosti budete informovaní po prístupe na webovom sídle Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 3 rokoch odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru.

3.7. Ak to okolnosti budú vyžadovať, osobné údaje dotknutých osôb môžu byť spracované aj na účely uplatňovania alebo hájenia práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo vzťahu s dotknutou osobou (napr. uplatnenie nárokov na plnenie a pod.). V takom prípade je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorým je ochrana jeho práv a právom chránených záujmov.

 

4. PRÍJEMCOVIA A PRENOS ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA

 

4.1. Prevádzkovateľ nepredpokladá poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb tretím stranám, ibaže s tým v jednotlivom prípade dotknutá osoba bude súhlasiť.  

4.2. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretích krajín (t.j., mimo Európsku úniu).

4.3. Prevádzkovateľ využíva pri spracúvaní osobných údajov tretie osoby, ktoré takýmto spracúvaním poveril a ktoré spracúvajú osobné údaje na vyššie uvedené účely v mene Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ s každou takouto osobou uzatvoril zmluvu o spracovaní osobných údajov v súlade s požiadavkami aplikovateľných právnych predpisov.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY

 

5.1. V súlade s aplikovateľnou právnou úpravou má každá dotknutá osoba za podmienok určených aplikovateľnou právnou úpravou, Podmienkami alebo týmito  Pravidlami, najmä nasledovné práva vo vzťahu k osobným údajom týkajúcim sa danej dotknutej osoby:

5.1.1. právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,

5.1.2. právo na opravu alebo vymazanie spracúvaných osobných údajov,

5.1.3. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo namietať spracúvaniu osobných údajov,

5.1.4. právo na prenosnosť osobných údajov,

5.1.5. právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v prípadoch podľa bodu 3.6 týchto Pravidiel, a to doručením písomného oznámenia na adresu Prevádzkovateľa alebo doručením správy elektronickej pošty na nižšie určenú e-mailovú adresu Prevádzkovateľa, ako aj

5.1.6. právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk.

5.2. Dotknuté osoby sú povinné uvádzať svoje osobné údaje správne a pravdivo a bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o zmene svojich osobných údajov.  Ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje v rozsahu určenom Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ nemôže poskytnúť svoje služby (t.j., uzatvoriť a plniť predmetnú zmluvu).

 

6. RÔZNE

 

6.1. Prevádzkovateľ prijal potrebné technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia s cieľom predchádzať strate, zničeniu alebo neoprávnenému prístupu k osobným údajom dotknutých osôb. Napriek týmto opatreniam Prevádzkovateľ však nemôže garantovať bezpečnosť prenosu informácií prostredníctvom siete internet.

6.2. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje automatizovane (v elektronickej podobe) prostredníctvom bežne dostupných prostriedkov na to určených ako aj neautomatizovane (v listinnej podobe) spôsobom zabezpečujúcim ochranu spracúvaných osobných údajov (napr. uložením dokumentov obsahujúcich osobné údaje do uzamykateľnej skrine alebo priestoru).

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

7.1. Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2018.

7.2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek, podľa vlastného uváženia, zmeniť tieto Pravidlá. Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby o každej takejto zmene vopred, sprístupnením aktualizovaného znenia týchto Pravidiel na webovom sídle Prevádzkovateľa. Dotknutým osobám, ktoré uviedli svoje e-mailové adresy môže byť zároveň zaslané oznámenie o takejto zmene a plánovanom dátume jej účinnosti na e-mailovú adresu, ktorú uviedli pri registrácii alebo ktorú oznámili Prevádzkovateľovi. Pre účinnosť zmeny Pravidiel je však rozhodujúce zverejnenie aktualizovaného znenia na webovom sídle Prevádzkovateľa. Preto sa návštevníkom webového sídla a dotknutým osobám odporúča, aby z času na čas overili aktuálne znenie Pravidiel, nakoľko tieto sa budú na nich vzťahovať.

7.3. Pre účely komunikácie a odpovedania dotazov určuje Prevádzkovateľ nasledovnú e-mailovú adresu: rezervuj@healthservices.sk.